ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 56

ஏதாவது – Any

புதிய – New

பணி – Work

பகுதி – Part

எடுத்து – Take

கிடைக்கும் – Get

இடத்தில் – Place

செய்து – Made

வாழ – Live

எங்கே – Where

பின்னர் – After

மீண்டும் – Back

சிறிய – Little

மட்டும் – Only

சுற்று – Round

மனிதன் – Man

ஆண்டு – Year

வந்தது – Came

நிகழ்ச்சி – Show

ஒவ்வொரு – Every

நல்ல – Good

எனக்கு – Me

கொடுத்தல் – Give

எங்கள் – Our

கீழ் – Under

பெயர் – Name

மிகவும் – Very

மூலம் – Through

Related Articles

Back to top button