ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 78

Very Far Away
மிகவும் தூரம்

What A Wind
என்ன ஒரு காற்று

Duty First
கடமை முதலில்

It’s Ok
அது சரி

Particular
குறிப்பாக

Unwanted Matter
தேவையற்ற விடயங்கள்

Visitor’s Time
பார்வையாளர்கள் நேரம்

Think Twice
இரண்டு முறை சிந்த

Be Cautious
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்

Before Breakfast
காலை உணவுக்கு முன்னர்

Related Articles

Back to top button