ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 82

It Is Very Warm Inside
இது மிகவும் சூடாக இருக்கிறது

Try A Biscuit
பிஸ்கட் சாப்பிடுங்கள்

It Is Very Sweet
இது மிகவும் இனிமையானது

What Can I Do For You
நான் உங்களுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும்

I Am Very Weak In English
நான் ஆங்கிலத்தில் மிகவும் பலவீனம்

Then I Will Go Today
பின்னர் நான் இன்று செல்வேன்

That Is Best
அது சிறந்தது

Did You Go To School Today
நீங்கள் இன்று பள்ளிக்குச் சென்றீர்களா

Related Articles

Back to top button