ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 85

I don’t understand
எனக்கு புரியவில்லை

I don’t want it
எனக்கு அது தேவையில்லை

I don’t want to bother you
நான் உங்களை தொந்தரவு செய்ய விரும்பவில்லை

I feel good
நான் நன்றாக உணர்கிறேன்

If you need my help, please let me know
உங்களுக்கு எனது உதவி தேவைப்பட்டால், எனக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்

I have a headache
எனக்கு தலைவலி

I hope you and your wife have a nice trip
உங்களுக்கும் உங்கள் மனைவிக்கும் ஒரு நல்ல பயணம் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்

I’ll call you when I leave
நான் கிளம்பும்போது உங்களை அழைக்கிறேன்

I’ll pay
நான் பணம் தருகிறேன்

Related Articles

Back to top button