ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 92

See you again
மீண்டும் சந்திப்போம்

Keep in touch
தொடர்பில் இருங்கள்

Go to sleep
தூங்க செல்லுங்கள்

Listen to me
எனக்கு செவிமடுங்கள்

Listen to this
இதை கேளுங்கள்

Keep in touch
தொடர்பில் இருங்கள்

It may rain
மழை பெய்யலாம்

Talk to me
என்னிடம் பேசுங்கள்

Go to sleep
தூங்க செல்லுங்கள்

Related Articles

Back to top button