ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 95

Get out
வெளியே செல்லுங்கள்

It Is Very Warm Inside
இது மிகவும் சூடாக இருக்கிறது

Less than that
அதை விட குறைவாக

Come out
வெளியில் வாருங்கள்

Better than that
அதை விட சிறந்த

Come in
உள்ளே வாருங்கள்

Come here
இங்கே வாருங்கள்

Come fast
வேகமாக வாருங்கள்

Come quick
விரைவாக வாருங்கள்

Come soon
சீக்கிரம் வாருங்கள்

Related Articles

Back to top button