ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 101

Bring
கொண்டு வா

Accept
ஏற்றுக்கொள்

Breathe
மூச்சு விடு

Catch
பிடி

Teach
கற்பித்தல்

Study
படி

Ask
கேள்

Forget
மறந்து விடுங்கள்

Forgive
மன்னித்து விடு

Look
பார்

Related Articles

Back to top button