ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 107

Don’t Forget It
அதை மறந்து விடாதே

Well Done
நன்றாக செய்தாய்

I Wouldn’t Like
எனக்கு பிடிக்காது

I Don’t Like
எனக்கு பிடிக்காது

No I’m Not Hungry
எனக்கு பசியில்லை

See You Later
பிறகு சந்திப்போம்

Brilliant
புத்திசாலி

Brief
சுருக்கமான

Chair
நாற்காலி

Chairman
தலைவர்

Related Articles

Back to top button