ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 114

Action
செய்கை

Advice
புத்திமதி

Agreement
ஒப்பந்தம்

Ancient
பழமையான

Apology
மன்னிப்பு

Factory
தொழிற்சாலை

Vacant
காலியான

Vague
நிச்சயமில்லாத

Vegetable
மரக்கறி

Vein
சிரை

Related Articles

Back to top button