ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 116

Laboratory
ஆய்வகம்

Lamb
ஆட்டுக்குட்டி

Lamp
விளக்கு

Law
சட்டம்

Leather
தோல்

Oath
சத்தியம்

Obstruction
தடை

Occupation
தொழில்

Opener
தொடக்க வீரர்

Development
வளர்ச்சி

Tail
மரவள்ளி

Tapeworm
நாக்குபூச்சி

Target
இலக்கு

Tent
கூடாரம்

Terror
பயம்

Related Articles

Back to top button