ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 124

Company
நிறுவனம்

Complain
புகார்

Complete
முழுமை

Compose
ஏழுது

Computer
கணினி

Concept
கருத்து

Hard
கடினமானது

Hardly
அரிதாகத்தான்

Hat
தொப்பி

Hate
வெறுப்பு

Have
வேண்டும்

He
அவர்

Head
தலை

Headline
தலைப்பு

Health
ஆரோக்கியம்

Related Articles

Back to top button