ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 117

Crime
குற்றம்

Court
நீதிமன்றம்

Judgement
தீர்ப்பு

Decide
முடிவு செய்

Fecision
முடிவு

Detail
விவரம்

Culture
கலாச்சாரம்

Current
தற்போதைய

Describe
விவரிக்கவும்

Customer
வாடிக்கையாளர்

Cover
உறை

Depth
ஆழம்

Design
வடிவமைப்பு

Despite
இருப்பினும்

Defense
பாதுகாப்பு

Related Articles

Back to top button