ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 133

I – நான்
My – என்னுடைய
Me – என்னை, எனக்கு
Mine – என்னுடையது
My Self – நானே
He – அவன்
His – அவனுடைய
Him – அவனை
Himself – அவனே
She – அவள்
Her – அவளுக்கு
Hers – அவளுடைய
Herself – தனக்கே
We – நாம்
Our – நம்முடைய
Us – நம்மை
Ours – எம்முடைய
They – அவர்கள்
Their – அவர்களுடைய
Theirs – அவர்களது
Themselves – தாங்களே
Who – யார்
Whose – யாருடைய
Whom – யாரை
From Whom – யாரிடமிருந்து
To Whom – யாருக்கு
By Whom – யாரால்
At Whom – யாரிடம்
With Whom – யாருடன்
How – எப்படி
How Many – எத்தனை
How Much – எவ்வளவு
How Far – எவ்வளவு தொலைவில்
Which – எது
Which Dog – எந்த நாய்
Where – எங்கே
From Where – எங்கிருந்து
For What – எதற்காக
What About – எதை பற்றி
What Else – வேறு என்ன
What Them – ஆனால் என்ன
On – மேலே
Under – கிழே
In – வெளியே
With – உடன்
Without – இன்றி
From – இருந்து
To – நோக்கி
At – இல்
Off – விட்டு
Of – இல்
For – பதிலாக
Over – மேலாக
Now – இப்பொழுது
Yet – இன்னும்
Because – ஏனெனில்
If – ஆகில்
As – அப்படியே
And – கூட
Since – இருந்து
After – பின்
When – போது
While – பொழுது
Till – வரை
Though – இருந்த

Related Articles

Back to top button