ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 137

Collect
திரட்டுதல்

Heavy
கனமான

Aloud
சத்தமாக

Oppose
எதிர்க்க

Anyway
எப்படியும்

Arrow
அம்பு

Aside
ஒதிக்கி

Atomic
அணு

Basic
அடிப்படை

Floor
தரை

Related Articles

Back to top button