ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 140

Alone
தனியாக

Affect
பாதிப்பு

Agency
முகவர் நிலையம்

Agreement
ஒப்பந்தம்

Ahead
முன்னால்

After
பிறகு

Again
மீண்டும்

Against
எதிராக

Account
கணக்கு

Allow
அனுமதி

Across
குறுக்கே

Related Articles

Back to top button