ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 142

Rat
எலி

Bear
கரடி

Rabbit
முயல்

Ant
எறும்பு

Bat
வெளவால்

Elephant
யானை

Tiger
புலி

Goat
ஆடு

Fish
மீன்

Lion
சிங்கம்

Deer
மான்

Crocodile
முதலை

Donkey
கழுதை

Cat
பூனை

Giraffe
ஒட்டகச்சிவிங்கி

Caterpillar
கம்பளிப்பூச்சி

Buffalo
எருமை

Leopard
சிறுத்தை

Dolphin
டால்பின்

Tortoise
ஆமை

Horse
குதிரை

Cow
மாடு

Panda
பண்டா கரடி

Cuttlefish
கணவாய்

Snake
பாம்பு

Camel
ஒட்டகம்

Crab
நண்டு

Monkey
குரங்கு

Butterfly
பட்டாம் பூச்சி

Dog
நாய்

Beetle
வண்டு

Fox
நரி

Cockroach
கரப்பான் பூச்சி

Related Articles

Back to top button