ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 161

Don’t shout
கத்த வேண்டாம்

Don’t forget
மறக்க வேண்டாம்

Don’t jump
குதிக்க வேண்டாம்.

Don’t cut
வெட்ட வேண்டாம்

Don’t remove
அகற்ற வேண்டாம்

Don’t talk
கதைக்க வேண்டாம்.

Get out
வெளியே செல்லுங்கள்

Come out
வெளியில் வாருங்கள்

Come in
உள்ளே வாருங்கள்

Come here
இங்கே வாருங்கள்

Come fast
வேகமாக வாருங்கள்

Come soon
சீக்கிரம் வாருங்கள்

Come quick
விரைவாக வாருங்கள்

They denied that.
அவர்கள் அதை மறுத்தார்கள்.

Related Articles

Back to top button