ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 168

Be Ready
தயாராக இரு

Meet Me
என்னை சந்தி

Meet Him
அவனை சந்தி

Don’t Talk
பேசாதே

Stop Taking
பேசுவதை நிறுத்து

Speak Loudly
சத்தமாக பேசு

May I Come in
நான் வரலாமா

Yes Come in
உள்ளே வா

Forget it
மறந்து விடு

Shut The Door
கதவை மூடு

Look Here
இங்கே பார்

Related Articles

Back to top button