ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 169

Be Humble
தாழ்மையாக இரு

You should Come
நீ வர வேண்டும்

Let it be
அது இருக்கட்டும்

I won’t Come
நான் வர மாட்டேன்

What did You buy
நீ என்ன வாங்கினாய்

Look at Me
என்னை பார்

Stand Up
எழுந்து நில்

Sing a Song
பாடலை பாடு

Call him
அவனை கூப்பிடு

Don’t Cry
அழாதே

Related Articles

Back to top button