ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 170

Welcome
வணக்கம்

How are you
எப்படி இருக்கிறீர்கள்

Oh my God
கடவுளே

Oh

Really
உண்மையில்

Shame
அவமானம்

Outstanding
மிக சிறந்தது

Good morning sir
காலை வணக்கம் ஜயா

Good morning madam
காலை வணக்கம் அம்மா

Good bye
சென்று வருகிறேன்

Related Articles

Back to top button