ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 177

Next Saturday
அடுத்த சனிக்கிழமை

Enjoy Yourself
சந்தோஷமாக இருங்கள்

That’s Fine
அது நல்லது

For Two Weeks
இரண்டு வாரங்களாக

Congratulations
வாழ்த்துக்கள்

Go There
அங்கே செல்

Stand Here
இங்கே நில்

Go With Him
அவனுடன் செல்

Be Seated
உட்கார்ந்திரு

Related Articles

Back to top button