ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 181

Care
பராமரிப்பு

Calculate
கணக்கிடுங்கள்

carry
எடுத்துச் செல்லுங்கள்

Carve
செதுக்கும்

Arrange
ஏற்பாடு

Avoid
தவிர்க்கவும்

Attract
ஈர்க்க

Bend
வளைவு

Blow
ஊது

Burn
எரிக்க

Ban
தடை

Battle
போர்

Related Articles

Back to top button