ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 191

நான் ஒரு மாணவன்
I am a student

நான் ஒரு மாணவன் இல்லை
I am a not student

அவர் ஒரு விவசாயி
He is a farmer

அவர் ஒரு விவசாயி இல்லை
He is not a farmer

அது பெரியது
That is big

அது பெரியது இல்லை
That is not big

அது என்னுடைய சட்டை
That is my shirt

அது என்னுடைய சட்டை இல்லை
That is not my shirt

நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம்
We are here

அவள் என்னுடைய நண்பி
She is my friend

அவர்கள் இங்கு இல்லை
They are not here

நான் வகுப்பில் இல்லை
I am not in class

அது பெரிய வீடு இல்லை
That is not a house

Related Articles

Back to top button