ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 210

Take care
டேக் கேர்
கவனமாக இருங்கள்

See your tomorrow
ஸீ யு டுமாரோ
நாளை சந்திப்போம்

That is too much
தட் ஈஸ் டூ மச்
மிகவும் அதிகம்

Nothing else
நத்திங் எல்ஸ்
ஒன்றும் இல்லை

Welcome
வெல்கம்
நல்வரவு

Good bye
குட் பை
சென்று வருகிறேன்

Speak
ஸ்பீக்
பேசு

I say Stop
ஜ ஸே ஸ்டாப்
நில் / நிறுத்து

Wait here
வெய்ட் ஹியர்
இங்கே காத்திரு

Listen
லிஸன்
கேள் / கவணி

Come here
கம் ஹியர்
இங்கே வா

Look here
லுக் ஹியர்
இங்கே பார்

Take It
டேக் இட்
எடுத்துக்கெள்

Come near
கம் நியர்
அருகில் வா

Wait outside
வெய்ட் அவுட்சைட்
வெளியில் காத்திரு

Related Articles

Back to top button