ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 225

They Are Ok
அவர்கள் நலமாக இருக்கிறார்கள்

How Are You
நீ எப்படி இருக்கிறாய்

Who Is She
அவள் யார்

Calm Down
அமைதியாக இருங்கள்

You Are Going
நீ சென்று கொண்டிருக்கிறாய்

I know Who Are
நீங்கள் யார் என்று எனக்குத் தெரியும்

We Are To Be Going
நாங்கள் போகிறோம்

Related Articles

Back to top button