ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 229

I am ready
நான் தயாராக இருக்கிறேன்

I am a boy
நான் ஒரு பையன்

Did they do it
அவர்கள் அதைச் செய்தார்களா

They did
அவர்கள்செய்தார்கள்

They will do
அவர்கள் செய்வார்கள்

I’ll call you when I leave
நான் கிளம்பும்போது உங்களை அழைக்கிறேன்

I’ll pay
நான் பணம் தருகிறேன்

Shall we go now
நாங்கள் இப்போது போவோமா

Shall I write this
நான் இதை எழுதட்டா

Related Articles

Back to top button