ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 251

I only want a snack
எனக்கு ஒரு சிற்றுண்டி மட்டுமே வேண்டும்

I think it’s very good
இது மிகவும் நல்லது என்று நினைக்கிறேன்

I’m married
நான் திருமணம் ஆனவர்

I’m not busy
நான் பரபரப்பாக இல்லை.

I’m sorry, we’re sold out
மன்னிக்கவும், நாங்கள் விற்றுவிட்டோம்

I’m not sure
என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது

I’m thirsty
எனக்கு தாகமாக உள்ளது

I’m very busy. I don’t have time now
நான் மிகவும் வேலையாக உள்ளேன். எனக்கு இப்போது நேரம் இல்லை

I need to change clothes
நான் துணிகளை மாற்ற வேண்டும்

I need to go home
நான் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும்

I think it tastes good
இது நல்ல சுவை என்று நினைக்கிறேன்

I thought the clothes were cheaper
ஆடைகள் மலிவானவை என்று நினைத்தேன்

It’s longer than 2 miles
இது 2 மைல்களுக்கு மேல்

I’ve been here for two days
நான் இரண்டு நாட்கள் இங்கு இருக்கிறேன்

Related Articles

Back to top button