மருத்துவம்

8 பல் பூண்டை சுட்டு இதோடு சேர்த்து இப்படி சாப்பிட்டால் 80kg வாக இருந்தாலும் குறையும்… 6 நாளில் என் அனுபவ ரிசல்ட்….!!

8 பல் பூண்டை சுட்டு இதோடு சேர்த்து இப்படி சாப்பிட்டால் 80kg வாக இருந்தாலும் குறையும்… 6 நாளில் என் அனுபவ ரிசல்ட்….!!

8 பல் பூண்டை சுட்டு இதோடு சேர்த்து இப்படி சாப்பிட்டால் 80kg வாக இருந்தாலும் குறையும்… 6 நாளில் என் அனுபவ ரிசல்ட்….!!

.

.

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button