வெளிநாட்டு செய்திகள்

30 வருடமாக Cylinder விற்க்கும் கடைகாறர் சொன்ன ரகசியம் இப்படி செய்தால் ஒரு சிலிண்டர் ஒரு வருஷத்திற்கு போதும்.

30 வருடமாக Cylinder விற்க்கும் கடைகாறர் சொன்ன ரகசியம்
இப்படி செய்தால் ஒரு சிலிண்டர் ஒரு வருஷத்திற்கு போதும்.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

[add1]

Related Articles

Back to top button