ஆன்மிகம்

குபேரரின் பொம்மையை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் போதும் போதும் என்று சொல்லும் வகையில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

குபேரரின் பொம்மையை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் போதும் போதும் என்று சொல்லும் வகையில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

குபேரரின் பொம்மையை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் போதும் போதும் என்று சொல்லும் வகையில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

Related Articles

Back to top button