கல்வி

இது தெரியாம இருந்து இருக்கோம் இவ்வளவு நாள்!! 5 நிமிடத்தில் எவ்வளவு கருமையாக இருந்தாலும் வெள்ளையாக மாறிவிடும்

இது தெரியாம இருந்து இருக்கோம் இவ்வளவு நாள்!! 5 நிமிடத்தில் எவ்வளவு கருமையாக இருந்தாலும் வெள்ளையாக மாறிவிடும்

இது தெரியாம இருந்து இருக்கோம் இவ்வளவு நாள்!!
5 நிமிடத்தில் எவ்வளவு கருமையாக இருந்தாலும் வெள்ளையாக மாறிவிடும்

Related Articles

Back to top button