கல்வி

இது தெரியாமல் போச்சு இவ்வளவு நாள், ஒரு முறை தடவுங்க முடி உதிர்வு நின்றுவிடும் 2 வாரத்தில் அடர்த்தியாக கருமையாக முடி வளரும்.

இது தெரியாமல் போச்சு இவ்வளவு நாள், ஒரு முறை தடவுங்க முடி உதிர்வு நின்றுவிடும் 2 வாரத்தில் அடர்த்தியாக கருமையாக முடி வளரும்.

இது தெரியாமல் போச்சு இவ்வளவு நாள், ஒரு முறை தடவுங்க முடி உதிர்வு நின்றுவிடும் 2 வாரத்தில் அடர்த்தியாக கருமையாக முடி வளரும்.

Related Articles

Back to top button