ஆன்மிகம்

வீட்டை சுற்றி இந்த செடிகள் இருந்தால் உடனே செடிகளை அகற்றி விடுங்கள்! இல்லை என்றால் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

வீட்டை சுற்றி இந்த செடிகள் இருந்தால் உடனே செடிகளை அகற்றி விடுங்கள்! இல்லை என்றால் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

வீட்டை சுற்றி இந்த செடிகள் இருந்தால் உடனே செடிகளை அகற்றி விடுங்கள்! இல்லை என்றால் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

 

Related Articles

Back to top button