ஆன்மிகம்

விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த 1 பொருளை போட்டு விளக்கு ஏற்றுங்கள், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் பணம் மலை போல் சேரும்

விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த 1 பொருளை போட்டு விளக்கு ஏற்றுங்கள், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் பணம் மலை போல் சேரும்

விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த 1 பொருளை போட்டு விளக்கு ஏற்றுங்கள், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் பணம் மலை போல் சேரும்

 

Related Articles

Back to top button