ஆன்மிகம்

நீங்கள் கடனாக கொடுத்து ஏமாந்த பணம் 15 நாட்களில் வீடு தேடி வர இது போல் ஒரு தடவை செய்தால் போதும். உங்க பணம் திரும்ப கிடைக்கும்.

நீங்கள் கடனாக கொடுத்து ஏமாந்த பணம் 15 நாட்களில் வீடு தேடி வர இது போல் ஒரு தடவை செய்தால் போதும். உங்க பணம் திரும்ப கிடைக்கும்.

நீங்கள் கடனாக கொடுத்து ஏமாந்த பணம் 15 நாட்களில் வீடு தேடி வர இது போல் ஒரு தடவை செய்தால் போதும்.
உங்க பணம் திரும்ப கிடைக்கும்.

Related Articles

Back to top button