கல்வி

விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த ஒரு தவறை மட்டும் செய்தால் வீட்டில் சண்டை ஏற்படும். வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த ஒரு தவறை மட்டும் செய்தால் வீட்டில் சண்டை ஏற்படும். வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த ஒரு தவறை மட்டும் செய்தால் வீட்டில் சண்டை ஏற்படும். வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

Related Articles

Back to top button