ஆன்மிகம்

உங்க வீட்டுல துளிசி செடி இருக்கா? மறந்தும் இந்த திசையில் வைக்காதீங்க, துளிசி செடி இந்த திசையில் இருந்தால் வீட்டில் பண கஷ்டம் பண விரயம் ஏற்படும் வறுமை மேல் வறுமை ஏற்படும்.

உங்க வீட்டுல துளிசி செடி இருக்கா? மறந்தும் இந்த திசையில் வைக்காதீங்க, துளிசி செடி இந்த திசையில் இருந்தால் வீட்டில் பண கஷ்டம் பண விரயம் ஏற்படும் வறுமை மேல் வறுமை ஏற்படும்.

உங்க வீட்டுல துளிசி செடி இருக்கா?
மறந்தும் இந்த திசையில் வைக்காதீங்க, துளிசி செடி இந்த திசையில் இருந்தால் வீட்டில் பண கஷ்டம் பண விரயம் ஏற்படும் வறுமை மேல் வறுமை ஏற்படும்.

Related Articles

Back to top button