ஆன்மிகம்

பீரோவிற்கு அடியில் இந்த ஒரு பொருளை வைத்தால் பணம் பல மடங்கு பெருகும்.கடனும் தீரும். பணம் சேர நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பீரோவிற்கு அடியில் இந்த ஒரு பொருளை வைத்தால் பணம் பல மடங்கு பெருகும்.கடனும் தீரும். பணம் சேர நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பீரோவிற்கு அடியில் இந்த ஒரு பொருளை வைத்தால் பணம் பல மடங்கு பெருகும்.கடனும் தீரும். பணம் சேர நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button