கல்வி

இந்த ஒரு பொருள் இல்லாமல் வெள்ளிக்கிழமை பூஜை செய்தால் பலன் கிடைக்காது. இந்த தவறை செய்தால் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்

இந்த ஒரு பொருள் இல்லாமல் வெள்ளிக்கிழமை பூஜை செய்தால் பலன் கிடைக்காது. இந்த தவறை செய்தால் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்

இந்த ஒரு பொருள் இல்லாமல் வெள்ளிக்கிழமை பூஜை செய்தால் பலன் கிடைக்காது. இந்த தவறை செய்தால் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்

Related Articles

Back to top button