ஆன்மிகம்

கடல் அளவு கடனும் காணாமல் போக தீபம் ஏற்றும் போதும் இந்த திசையில் வைத்து இப்படி ஏற்றுங்கல் குபேரரின் மனம் குளிர்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கடல் அளவு கடனும் காணாமல் போக தீபம் ஏற்றும் போதும் இந்த திசையில் வைத்து இப்படி ஏற்றுங்கல் குபேரரின் மனம் குளிர்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கடல் அளவு கடனும் காணாமல் போக தீபம் ஏற்றும் போதும் இந்த திசையில் வைத்து இப்படி ஏற்றுங்கல் குபேரரின் மனம் குளிர்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button