சமையல் குறிப்புகள்

அதிக பணம் சேர கடன் தொல்லை நீங்க இப்படி ஒரு முறை செய்தால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

அதிக பணம் சேர கடன் தொல்லை நீங்க இப்படி ஒரு முறை செய்தால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

அதிக பணம் சேர கடன் தொல்லை நீங்க இப்படி ஒரு முறை செய்தால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button