கல்வி

கடன் தீர்ந்து செல்வம் சேர உங்கள் குலதெய்வத்தை நினைத்து இந்த 1 விளக்கை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

கடன் தீர்ந்து செல்வம் சேர உங்கள் குலதெய்வத்தை நினைத்து இந்த 1 விளக்கை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

கடன் தீர்ந்து செல்வம் சேர உங்கள் குலதெய்வத்தை நினைத்து இந்த 1 விளக்கை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button