கல்வி

பணம் மலை போல சேர இந்த இரண்டு பொருட்களை வெள்ளிக்கிழமை அன்று வாங்கி இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று உங்கள் வீட்டில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பணம் மலை போல சேர இந்த இரண்டு பொருட்களை வெள்ளிக்கிழமை அன்று வாங்கி இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று உங்கள் வீட்டில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பணம் மலை போல சேர இந்த இரண்டு பொருட்களை வெள்ளிக்கிழமை அன்று வாங்கி இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று உங்கள் வீட்டில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button