ஆன்மிகம்

கோடி கடனையும் காணாமல் போக்கும் வெந்தயம். வெந்தயத்தினை இந்த திசையில் இந்த இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கோடி கடனையும் காணாமல் போக்கும் வெந்தயம். வெந்தயத்தினை இந்த திசையில் இந்த இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கோடி கடனையும் காணாமல் போக்கும் வெந்தயம். வெந்தயத்தினை இந்த திசையில் இந்த இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button