ஆன்மிகம்

15 நாட்களில் உங்கள் மொத்த கடனும் காணாமல் போக கல் உப்பினை பூஜை அறையில் இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் கோடி கடனும் காணாமல் போகும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

15 நாட்களில் உங்கள் மொத்த கடனும் காணாமல் போக கல் உப்பினை பூஜை அறையில் இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் கோடி கடனும் காணாமல் போகும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

15 நாட்களில் உங்கள் மொத்த கடனும் காணாமல் போக கல் உப்பினை பூஜை அறையில் இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் கோடி கடனும் காணாமல் போகும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button