சினிமா

மணி பரிசில் பணம் வைக்கவே இடம் இல்லாத அளவிற்கு பணம் நிரம்பி வழிய இந்த செடியின் இலையை பரிசில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

மணி பரிசில் பணம் வைக்கவே இடம் இல்லாத அளவிற்கு பணம் நிரம்பி வழிய இந்த செடியின் இலையை பரிசில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

மணி பரிசில் பணம் வைக்கவே இடம் இல்லாத அளவிற்கு பணம் நிரம்பி வழிய இந்த செடியின் இலையை பரிசில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

Related Articles

Back to top button