ஆன்மிகம்

உங்கள் வீட்டில் இந்த பத்து பொருள்களில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலும் தூக்கி எறியுங்கள் இல்லை என்றால் வீட்டில் பணக்கஷ்டம் ஏற்படும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்

உங்கள் வீட்டில் இந்த பத்து பொருள்களில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலும் தூக்கி எறியுங்கள் இல்லை என்றால் வீட்டில் பணக்கஷ்டம் ஏற்படும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்

உங்கள் வீட்டில் இந்த பத்து பொருள்களில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலும் தூக்கி எறியுங்கள் இல்லை என்றால் வீட்டில் பணக்கஷ்டம் ஏற்படும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்

Related Articles

Back to top button