ஆன்மிகம்

கழுத்தை நெரிக்கும் கடனும் காணாமல் போக இந்த ஒரு பூவை வீட்டில் இந்த திசையில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கழுத்தை நெரிக்கும் கடனும் காணாமல் போக இந்த ஒரு பூவை வீட்டில் இந்த திசையில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கழுத்தை நெரிக்கும் கடனும் காணாமல் போக இந்த ஒரு பூவை வீட்டில் இந்த திசையில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button