ஆன்மிகம்

கழுத்தை நெரிக்கும் கடன் தீர இந்த ஒரு பொருளை இந்த மூன்று இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் கோடி கோடியாய் கடன் இருந்தாலும் காணாமல் போகும்.

கழுத்தை நெரிக்கும் கடன் தீர இந்த ஒரு பொருளை இந்த மூன்று இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் கோடி கோடியாய் கடன் இருந்தாலும் காணாமல் போகும்.

கழுத்தை நெரிக்கும் கடன் தீர இந்த ஒரு பொருளை இந்த மூன்று இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் கோடி கோடியாய் கடன் இருந்தாலும் காணாமல் போகும்.

Related Articles

Back to top button