ஆன்மிகம்

வீட்டில் பணம் நகை சேர இந்த ஒரு பொருளை நகை உடன் சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் நகை சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் பணம் நகை சேர இந்த ஒரு பொருளை நகை உடன் சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் நகை சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் பணம் நகை சேர இந்த ஒரு பொருளை நகை உடன் சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் நகை சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button